بیدمشک آنلاین

پاییگاه اینترنتی شخصی میلاد رضانژاد

پاییگاه اینترنتی شخصی میلاد رضانژاد

بیدمشک آنلاین

لیست الویت های پژوهشی گروه هوشبری دانشکده پیراپزشکی سال 1394اولویتهای پژوهشی گروه هوشبری  دانشکده پیراپزشکی سال 1394:

1-پژوهشهایی پیرامون برنامه آموزشی کارشناسی  هوشبری                                  

2- پژوهشهایی پیرامون اثر بخشی برنامه های کارشناسی هوشبری                                                                   

3- پژوهشهایی پیرامون عفونتها وکنترل آن در حیطه کار تیم هوشبری                                                    

4-پژوهشهایی جامع نگر در خصوص مددجویانیکه تحت هر نوع بیهوشی قرار گرفته اند.          

5- پژوهشهایی  پیرامون ابعاد روانی بیماران قبل -حین وبعد بیهوشی                                    

6- پژوهشهایی  پیرامون مدلهای مراقبتی در خصوص بیمارانی که تحت هر نوع  بیهوشی  قرار گرفته اند.                               

7-   پژوهشهایی  پیرامون هوش آوری بیماران تحت عمل جراحی                                                                

8-  پژوهشهایی  پیرامون مدلهای مراقبت در فوریتهای هوشبری                                            

9- پژوهشهایی  پیرامون بازسازی بهینه سازی یا معرفی ابزار جدید  در خصوص مراقبت از بیماران  بیهوش در اتاق عمل

10-   9- پژوهشهایی  پیرامون بازسازی بهینه سازی یا معرفی ابزار جدید  در خصوص مراقبت از بیماران  بیهوش درPACU

11- پژوهشهایی پیرامون نکات ایمنی بیمار بیهوش در اتاق عمل                                                                  

12- پژوهشهایی پیرامون گزارش نویسی و روشهای ثبت  گرارش در خصوص بیماران بیهوش

13- پژوهشهایی پیرامون  استریلیزاسیون   و گندزدایی لوازم بیهوشی                                 

14- پژوهشها و نو آوریهایی  پیرامون لوازم یکبار مصرف بیهوشی                                     

15- پژوهشها و نو آوریهایی  پیرامون رگ گیری و انجام سونداژ های مختلف در بیمار بیهوش                      

16-پژوهشها و نو آوریهایی  در خصوص مونیتورینگ  بیماران بیهوش                                   

17- پژوهشهایی پیرامون  کنترل -پایش وثبت علائم حیاتی در بیمار بیهوش                                      

18-  پژوهشهایی پیرامون ایمنی شغلی در پرسنل بیهوشی                                            

19-  پژوهشهایی پیرامون  روشهای مختلف بیهوشی

20-   پژوهشهایی پیرامون لوازم وتجهیز و ساختار و تشکیل  PACU

21-  پژوهشهایی پیرامون  روشهای کنترل درد

22- پژوهشهایی پیرامون عوارض  دراز مدت بیهوشی در بیماران

 23- پژوهشهایی پیرامون الگوهای ارتباطی در تیم جراحی

24- پژوهشهایی پیرامون نیروهای انسانی ، برنامه ریزی ، بودجه بندی و دیگر موارد مدیریتی در بیهوشی

27- پژوهشهایی پیرامون تکنیکهای همراه بآ بی دردی ( زایمان بی درد ، ... )

26- مهارت سنجی دراتاق عمل

27- تحقیقات پیرامون روشهای آموزش مهارت درهوشبری

28-تحقیقات پیرامون ارزشیابی مهارت درهوشبری

29- بررسی جامع نگر بیمارانی که تحت عمل  جراحی قرار میگیرند.

30- بررسی مراقبتهای معنویت محور با رویکرد الگوی انسان کامل در اتا ق  عمل

31- پژوهش های پیرامون امور و احکام شرعی در اتاق عمل و اولویتهای امور مربوط به هوشبری

32- پژوهش های پیرامون مبحث مدیریت در اتاق عمل و تیم هوشبری 

برخی عناوین پژوهشی

1- بررسی شیوع و عوارض عمل سزارین در شهرستان مشهد

2- بررسی میزان آگاهی خانمهای باردار از متدهای نوین زایمان بی درد درشهرستان مشهد 

3- مقایسه هزینه های مصرفی در سزارین و زایمان طبیعی بدون درد در شهرستان مشهد

4- بررسی تأثیر بی حسی اپی دورال مداوم درمدت زمان زایمان در شهرستان مشهد

5- بررسی نقش کلینیک بیهوشی و ویزیت قبل از بیهوشی در ارتقاء خدمات ارائه شده به بیماران طی بستری شدن جهت اعمال جراحی

6- بررسی و تعیین عوامل استرس زا قبل از بیهوشی در بیماران در شهرستان مشهد

7- بررسی میزان رضایتمندی بیماران ازخدمات بخش بیهوشی در شهرستان مشهد

8- تأثیر دگزامتازون اپی دورال همراه نرمال سیلین در جلوگیری از سردرد بعد از بی حسی نخاعی

9- بررسی تأثیر آمینوفیلین وریدی درکاهش سردرد بعد از بی حسی نخاعی

10- شیوع مرگ ومیر بدنبال بی هوشی عمومی طی پنج سال گذشته در شهرستان مشهد

11- شیوع کمردرد بعد از بی حسی نخاعی و اپی دورال در سنین مختلف در شهرستان مشهد

12 - بررسی میزان آگاهی اولیاء مدارس و والدین دانش آموزان دبیرستانی از شناخت داروهای اعتیاد آور و علائم استفاده از آنها در شهرستان مشهد

13- بررسی و شناخت الگوی مصرف و نوع مواد مخدر در جوانان 30-15 ساله شهرستان مشهد

14- بررسی و شناخت اولین تجربه استفاده از مواد مخدر و تمایل جوانان به تکرار دارو نزد دانشجویان در شهرستان مشهد

15- بررسی میزان آگاهی و شناخت خانواده ها و بیماران معتاد از روش سم زدایی فوق سریع تحت بیهوشی عمومی در شهرستان مشهد

17ـ تعیین میزان استرس و اضطراب های شغلی در پرسنل بیهوشی و اتاق عمل نسبت به سایر پرسنل بخشها.

18ـ تعیین میزان آگاهی بیماران بخش های جراحی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی جهرم از منشور حقوق خود

19ـ بررسی و تعیین عوامل تنش زای مرتبط با انواع بیهوشی در بیماران کاندید اعمال جراحی عمومی و تخصصی بستری شده در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد

20ـ بررسی شیوع عوارض بعد از بی حسی نخاعی و اپی دورال در بیماران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد

21ـ بررسی میزان آگاهی اولیاء مدارس و والدین دانش آموزان دبیرستانی از داروهای اعتیادآور و علائم استفاده از آنها

22- بررسی تأثیر کارگاههای اموزشی عملیات احیای قلبی ریوی پایه در کسب توانایی انجامCPR به صورت استاندارد و صحیح بر روی بیماران

23ـ بررسی تأثیر آموزش با استفاده از نرم افزارهای رایانه ای بر مهارت تشخیص دیس ریتمی های قلبی توسط دانشجویان هوشبری

24 ـ بررسی میزان رعایت اصول کنترل عفونت توسط پرسنل بیهوشی مشغول به کار در اتاق های عمل بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد

25ـ بررسی تأثیر حضور دانشجویان در ویزیت های قبل از بیهوشی بر میزان آگاهی دانشجویان از ریسک های بیهوشی

26ـ بررسی کمبودها و توانمندی های فرآیند آموزش رشته هوشبری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

27ـ بررسی میزان بهره برداری از سیستم مانیتورینگ بیهوشی توسط پرسنل بیهوشی شاغل در اتاق عمل های بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد

28ـ بررسی میزان رعایت اصول استاندارد کار با دستگاههای هوشبری توسط پرسنل بیهوشی شاغل در اتاق عمل های بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد

29ـ بررسی میزان استفاده از تمهیدات کنترل درجهت حرارت بدن در حین اعمال جراحی مختلف توسط کادر بیهوشی شاغل در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد

30ـ بررسی وضعیت مایع درمانی در بیماران تحت عمل جراحی در اتاق عمل های بیمارستانهای مشهد

31ـ بررسی اطلاعات دارویی پرسنل بیهوشی در اتاق عمل های بیمارستان مشهد

32ـ بررسی کیفیت محیط های آموزش بالینی در رشته بیهوشی

33ـ بررسی مسائل و مشکلات کارآموزی و کارورزی رشته هوشبری از دیدگاه مسئولین، مربیان و دانشجویان بیهوشی

34ـ بررسی نیازهای آموزشی ضمن خدمت پرسنل بیهوشی

35ـ بررسی میزان مهارت تصمیم گیری و قضاوت بالینی دانشجویان بیهوشی و پرسنل بیهوشی در بالین

36ـ بررسی نقش پرسنل بیهوشی در کاهش اضطراب بیمار قبل از عمل جراحی

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

کاربران بیان میتوانند بدون نیاز به تأیید، نظرات خود را ارسال کنند.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی